UpFresh

Privacy policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf Upfresh NV, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

Welke types informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

  • geregistreerd wordt als klant
  • geregistreerd wordt als leverancier
  • ons contactformulier gebruikt
  • aankopen doet in onze webshop
  • deelneemt aan enquêtes of wedstrijden
  • zich inschrijft op een door ons bedrijf georganiseerd evenement
  • solliciteert via https://www.fermette.be/nl/job...

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

Wanneer u een gebruikersaccount toegewezen krijgt:


wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier die u overlopen hebt met onze versconsulent(e), waaronder de taalvoorkeur, naam en voornaam van een contactpersoon, zakelijk e-mailadres, post -en facturatieadres, telefoonnummer van de contactpersoon of betrokken dienst, bestelhistoriek, levertijden, BTW nummer en eventueel gekoppelde accounts.

Opt-in als klant.


Wij verzoeken onze nieuwe klanten om hun voorkeuren mee te delen op welke manier ze via mail willen gecontacteerd worden. Deze voorkeuren kunnen nadien steeds aangepast worden in de instellingen van de e-commerce account.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt:


wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, e-mailadres en telefoonnummer

Indien u aankopen doet in onze e-shop:


wij verzamelen informatie over uw bestellingen om op maat gemaakte bestelkaarten te voorzien, uw aankopen te verwerken met als doel te leveren op de door u verstrekte tijdstippen. Zie ook het eerste punt voor een meer extensieve lijst.

Indien u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden:


wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder uw naam, voornaam, en opgegeven contactgegevens.

Data afkomstig van de Google Analytics-tool en Flexmail mailing diensten:


uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding, gevolgde link, enz.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Upfresh NV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw taal voorkeur. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of zogenaamde pixels.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van browser verwijderen.

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden. Het kan gaan om gegevens ontvangen van derde partijen zoals Google Analytics en YMLP, met als doel om over meer gegevens te beschikken op basis van gegevens afkomstig van derden.

De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DERDEN

Ons bedrijf gebruikt geen persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen van derden.

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren


uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;


u getrouwheidsvoordelen aan te bieden;


met u te communiceren;


onze activiteiten te beheren;


onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;


fraude te voorkomen;


de veiligheid van de website te verzekeren;


statistische analyses m.b.t. onze klanten of leveranciers uit te voeren;


Meer informatie

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

Hetzij op de impliciete en ondubbelzinnige toestemming die u bij ons als klant hebt gegeven door het aanvinken welk soort informatie we u via mail mogen meedelen. Ook wel gekend als een Opt-in.


De gemaakte keuze kunt u steeds raadplegen of aanpassen door in te loggen op onze webshop en naar de pagina te gaan met uw instellingen, ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier of deel te nemen aan een event of wedstrijd). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken;

hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.


Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden – en bij wijze van uitzondering – met onze kredietcontrollers bij wanbetaling.

Meer informatie

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden.

Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen.

Hoe kunt u uw gegevens beheren / krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;


te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;


u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;


u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;


te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en


uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.


U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@upfresh.be, hetzij per post naar het adres Upfresh NV, Zandvoordestraat 370, 8400 Oostende, België.

Als klant of leverancier met een login voor één van onze sites kunt u steeds zelf uw basisgegevens raadplegen. Klanten kunnen daar ook hun voorkeuren aanpassen

Indien u een klacht hebt hierover, gelieve het mailadres klachten@upfresh.be te gebruiken.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Voor het bewaren van uw data beroepen wij ons op de grond van “contractuele samenwerking” of “Gerechtvaardigd belang”. Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de goede werking van onze activiteiten in het kader van een relatie klant en/of leverancier..

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.

Daarnaast verwijzen we ook graag naar wettelijke bepalingen voor het bijhouden van bepaalde documenten, zoals bijvoorbeeld facturen.

Indien U niet langer klant of leverancier meer bent van ons dan zullen we u als inactief aanduiden in ons systeem waardoor uw persoonlijke data ook niet meer raadpleegbaar is.

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee, uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en worden daar niet bewaard.

Meer informatie

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Meer informatie

Upfresh NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fermette.be.

Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze PRivacypolicy?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze helemaal onderaan het document.

Meer informatie

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen:

d.m.v. het formulier op onze website op het adres https://www.upfresh.be;


via e-mail op het adres info@upfresh.be;


per post op het adres Upfresh NV, Zandvoordestraat 370, 8400 Oostende, België; of nog


telefonisch op het nummer +32 59 80 47 47


Wijzigingen aan dit document

Hier volgt een overzicht van de evolutie van deze privacy policy zodat alle eventuele aanpassingen steeds op een transparante manier plaatsvinden.

Versie


Datum


Opgenomen wijzigingen


1.0


28/11/2017


Aanmaak van het document


2.0


14/09/2021


Aanpassingen naar aanleiding van de naamsverandering en rebranding van het bedrijf.